viernes, 12 julio, 2024
viernes, 12 julio, 2024
InicioCompromisosSELECCION DE CANDIDATOS/AS

SELECCION DE CANDIDATOS/AS

Os/as candidatos/as a facer unha estadía no proxecto Erasmus+ tanto nos propios do centro (CF Superiores e Medios) como nos proxectos da Xunta terán que someterse a un proceso de selección, tendo en conta que É IMPRESCINDIBLE para ser candidato elixible:

– Estar matriculado nun ciclo no CIFP Politécnico no ano en curso (ou no anterior nos casos de titulados)

– Ter TODOS os módulos aprobados na 1ª Avaliación (ou na final nas FCT en Setembro)

A valoración terá en conta os seguintes puntos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO

a) TITORES:

Cada titor con alumnado na preselección convocará o equipo de profesores do ciclo, e emitirán un informe sobre os candidatos, cunha puntuación total posible de 7 puntos, tendo en conta os seguintes criterios:

1.   Expediente académico 1º curso ou módulos xa baremados cunha nota final (5 puntos máximo)

– Nota media de menos de 6: 2 puntos

– Nota media de 6 a 6,9: 3 puntos

– Nota media de 7 a 8,4: 4 puntos

– Nota media de 8,5 ou máis: 5 puntos

2.  Valoración por parte do equipo docente da madurez, respeto polas normas, puntualidade, asistencia, colaboración cós/coas compañeiros/as:         2 puntos máximo

b) TRIBUNAL DE SELECCIÓN:

Valoración por parte do tribunal formado polo Director, Xefa da Área de Calidade, Orientadora, Vicedirector e Equipo Erasmus+ nunha entrevista persoal da madurez, circunstancias persoais, actitude, etc: 3 puntos máximo

No caso de empate a puntos, terán prioridade os estudantes de contornas socioeconómicas menos favorecidas, e aqueles/as que nunca participaron nas mobilidades do Programa Erasmus+

Este tribunal dará o visto bo e  tomará a última decisión no caso de máis solicitudes que movilidades concedidas.

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DO CENTRO EDUCATIVO:

Trala reunión da comisión avaliadora elaborarase a listaxe provisional do alumnado seleccionado e en reserva, por orde de prelación.

Deberá ser publicada (previa sinatura dos membros do comité de selección) no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web o día seguinte ao remate da reunión da comisión avaliadora.

Haberá un prazo de 5 días naturais (a partir da publicación da listaxe provisional) para a presentación de reclamacións por parte dos/as solicitantes.

Rematado dito prazo, a dirección do centro resolveraas e elaborará un listaxe definitivo, asinado polos membros do comité de selección que fará público no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DO PROFESORADO

O comité de selección, en cada proposta de selección de profesorado terá en conta as seguintes valoracións:

1.   Destino no centro MAX 10 puntos
– Destino definitivo no centro (1 pto por año) 1 pto/año
– Sin destino definitivo no centro (0,5 ptos por año) 0,5 ptos/año
2.   Competencias lingüísticas (idioma de traballo ou do país de acollida) MAX 5 puntos
– Certificación de competencia lingüística C1 (5); B2 (4); B1 (3); A2 (2); A1 (1)  —
3. Valoración do proxecto MAX 5 puntos
– Valoración do comité de selección sobre a idoneidade do proxecto presentado polo candidato para a súa aplicación no centro educativo.
4. Participación en convocatorias anteriores
– Non ter participado nas mobilidades Erasmus+ nos dous cursos anteriores 3 puntos
5. No caso de empate a puntos, darase prioridade por sorteo público PRELACIÓN

 

 

 

O tribunal formado polo Director, Xefa da Área de Calidade, Orientadora, Vicedirector, Coordinador de Programas Internacionais (que actuará como secretario do mesmo) e demáis membros do equipo Erasmus+, sumará os méritos dos/as candidatos/as

Este tribunal dará o visto bo e  tomará a última decisión no caso de máis solicitudes que movilidades concedidas.

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DO CENTRO EDUCATIVO:

Trala reunión da comisión avaliadora elaborarase a listaxe provisional do profesorado seleccionado e en reserva, por orde de prelación.

Deberá ser publicada (previa sinatura dos membros do comité de selección) no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web o día seguinte ao remate da reunión da comisión avaliadora.

Haberá un prazo de 5 días naturais (a partir da publicación da listaxe provisional) para a presentación de reclamacións por parte dos/as solicitantes.

Rematado dito prazo, a dirección do centro resolveraas e elaborará un listaxe definitivo, asinado polos membros do comité de selección que fará público no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web.

Continuar leyendo